<body bgcolor=#283034 text=#cccccc link=#cc6666 vlink=#996666 alink=#333333 marginwidth=0 marginheight=0 leftmargin=0 topmargin=0><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4107937\x26blogName\x3dCABALLO+NEGRO\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://caballonegro.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_MX\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://caballonegro.blogspot.com/\x26vt\x3d-6885621735386824362', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

miércoles, marzo 03, 2004


Music by: Beck

Lina
Är det en Göteborg? har den i grönt, har inte sett att den fanns som röd :) och snygg pall också, aj lav it.

Humla
åhhh, jag älskar Göteborg! Vår är en San Diego, från Stalands möbler, den påminner dock väldigt mycket om Göteborg. Pallen har förvaring också, jihuu!


Messing with you.

cn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[Powered by Blogger]